Collaborative with Igor Samolet

Photo by Vlad Chizhenkov